Regatta Risør seilforening

Risør seilforening er en aktiv klubb og arrangerer en rekke regattaer i løpet av året. I tilegg er klubben arrangør for alt fra junior VM, NM, sørlands cup mm.

De flest seilasene startes fra kastellet og går på faste merker. [LINK til kart], men det benyttes også egne baner.

Alle regattaen RSF arrangerer er underlagt Kappseilingsregler. Disse finner du her [Link til kappseilingsreglene]

Seilforeningen arrangerer jevnlig kurs for startere og seilere. På min idrett finnes det også e-lærings kurs. Alle medlemmer av RSF har tilgang til disse.

GENERELLE SEILINGSBESTEMMELSER FOR LOKALE REGATTAER I RSF

(Sist endret 29.04.2020)

1    REGLER

Regattaene vil være underlagt Kappseilingsreglene (KSR) med NSFs tillegg, klassereglene for de aktuelle klassene og disse seilingsbestemmelsene. For tur- / havseilere gjelder NSF’s bestemmelser for havkappseilas.

2    REGISTRERING / PÅMELDING / RETT TIL Å STARTE / KLASSER

Båter som er i startområdet de siste 10 min. før start og som viser at de har til hensikt å kappseile registreres som påmeldt.

Starttillatelse har man, når båtens eier/skipper er medlem av seilforening tilsluttet NSF.  

Eventuell startkontingent blir innkrevd etterskuddsvis av kasserer.

Man seiler i juniorklassen ut det året man fyller 18 år.

3    ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

Endringer i disse bestemmelsene vil bli gjort kjent ved oppslag på RSF`s hjemmeside.

4    TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

Programmet for kappseilasene står i Terminlista. Endringer fra dette vil bli slått opp på hjemmesiden, Facebook og kan bli annonsert i avisa.

Når flere enn en kappseilas vil bli seilt på samme dag, vil varselsignalet til hver etterfølgende kappseilas bli gitt så snart som praktisk mulig. 

5    KLASSEFLAGG

KLASSE

KLASSEFLAGG

KLASSEFLAGG


Tur og havseilere 


Signalflagg ”D” (Gult- blått-gult)


12,5 m2 krysser


Signalflagg ”F” (Hvitt-rødt)


5,5 mR


Signalflagg ”E”. (Rødt-blått)


29er/Laser


Signalflagg ”J”. (Blått-hvitt-blått)


A-jolle


Signalflagg ”K”. (Gult-blått)


RS Feva


Signalflagg ”O”. (Gult-rødt)

 

Eventuelle andre klasser får beskjed om klasseflagg fra startplass. Ovennevnte fordeling av klasseflagg er ikke nødvendigvis startrekkefølgen.

6    BANEOMRÅDER, MERKER, START- OG MÅLLINJER OG LØP

BANEOMRÅDE 1

Startsted i baneområde 1 er Kastellet og Buvika. Det seiles på faste og utlagte rundingsmerker som er tildelt siffer, og er angitt i «Seilløpskart 2009». Start- og mållinje er som regel mellom ytre utlagte bøye (merke 0) og flaggstang på land. Eventuell bøye ved land markerer indre begrensingsmerke, og er ikke del av startlinja.

Løpet vil bli vist fra startplass, senest 5 min før de respektive startene, ved tallkombinasjoner og angivelse av styrbord (S) eller babord (B) for runding av bøyene/merkene. 

Båtene skal seile slik at en snor som representerte deres kjølvann fra den starter og til den fullfører ville, hvis den ble strammet til, passere hvert merke på dets bestemte side og berøre hvert rundingsmerke. Unntatt fra dette er dersom 0 inngår i løpet når båtene skal passere Kastellet fra nord mot sør, eller omvendt. Da skal startlinjen passeres slik at løpet eventuelt kan avkortes ved passeringen. Eventuell avkorting vil bli signalisert iht pkt 8 i disse bestemmelsene.  

 

BANEOMRÅDE 2

Baneområde 2 er Østerfjorden. Det seiles da på faste merker / bøyer som legges ut. Start- og mållinje og løp vil bli oppgitt før start. 

 

Det er ingen begrensninger i baneområdene.

7    STARTEN

Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Klassene starter med 5 minutters mellomrom og startrekkefølgen opplyses fra startplass. For regattaer etter «Gundermetoden» gjelder eget oppsett som deles ut før start.

 

Individuell tilbakekalling skjer etter regel 29.2. Signalflagg ”X” settes, samtidig med ett lydsignal. Flagget tas ned når alle båtene har startet korrekt eller etter høyst 4 min.

 

Generell tilbakekalling skjer etter regel 29.3. Signalflagg «Første likhetstegn» settes, samtidig med to lydsignal. 

Signalflagg  «Første likhetstegn» fires igjen samtidig som det gis lydsignal 1 min. før nytt klarsignal. Ved generell tilbakekalling forskyves samtlige senere starter. 

 

NB! Båter som starter for tidlig er selv ansvarlig for å gå tilbake til korrekt start.

8    ENDRING AV LØPET ETTER START / AVKORTING

Endring av løp kan foretas. Avkortning av løpet skjer ved regel 32. Dersom løpet skal avkortes, vises signalflagget «S» sammen med 2 lydsignal på standplass eller en følgebåt. Båtene skal da fullføre, i retning av kursen fra forrige merke, mellom det nærliggende merket og stangen som viser dette flagget. Dersom løpet avkortes ved Kastellet er mållinjen mellom flaggstang på land og nærmeste øy siktet gjennom ytre utlagte bøye (merke 0).

9    STRAFFESYSTEM

For alle klasser er KSR 44.2 endret slik at totørnstraff erstattes med en vending inkludert en stagvending og en jibb. 

Dersom en båt berører et merke kan den ta en straff ved umiddelbart å foreta en vending inkludert en stagvending og en jibb.

10    MAKSIMALTID

I serieseilaser er maksimaltiden 2 timer for første båt som fullfører.

I andre seilaser under 6 nm. er maksimaltiden 2,5 timer for første båt som fullfører.

I andre seilaser over 6 nm. er maksimaltiden 30 min. pr. nautisk mil for første båt som fullfører.

Båter i entypeklasser som ikke går i mål innen 30 minutter etter den første båten i klassen som har seilt løpet og gått i mål noteres som DNF (fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.

For Tur & Havseilerklassen må arrangørene ta hensyn til ulike handikaptall for de deltakende båtene.

11    PROTESTER, ARBITRATION OG SØKNADER OM GODTGJØRING

Båter som har til hensikt å protestere skal tilkjennegi dette til arrangøren ved målgang og et rødt flagg skal føres i henhold til KSR 61.1. 

Protestskjemaer fås hos arrangøren / starteren og skal leveres i resepsjonen på Risør Hotell senest 1 time etter at siste båt i klassen har gått i mål. Protesthøring vil bli gjennomført så snart som mulig etter seilasen. 

Som et alternativ til en vanlig protesthøring av protestkomiteen for et påstått brudd på en regel i Del 2, kan båter bli gitt mulighet for å velge en arbitration prosedyre. Dette endrer Kappseilingsreglenes Del 5, seksjon B. En Arbitration Straff (ARB) vil være en poengstraff 35% (rundet opp til neste hele tall) av antall påmeldte båter i klassen. Se tillegg: Arbitrationprosedyre

Dersom partene ikke ønsker arbitration, protesten sendes videre til en høring og denne ikke kan gjennomføres umiddelbart, vil innkalling til høring bli slått opp på hjemmesiden / Facebook. Partene i protesten og vitner vil bli forsøkt varslet individuelt i tillegg til oppslaget. Alle seilere plikter selv å forvisse seg om at det ikke foreligger protest mot dem, eller om de er ført opp som vitner. 

Tidsfristen for levering av søknad om godtgjøring er 1 time etter at siste båt i klassen gikk i mål. Dette endrer KSR 62.2.

12    POENGBEREGNING / RESULTATLISTER / ANNULLERING


I 12,5 kvm Krysser og 5,5 MR kan det være inntil 2 rormenn for en og samme båt i løpet av vår- eller høstserien.

I jolleklassene føres mannskapet for hver enkelt båt.

For de øvrige klassene er det eier/skipper som er ombord i den enkelte båt som fremkommer på resultatlistene i serieseilasene.

Lavpoengsystemet benyttes.  

I serien for joller kan båtene stryke en seilas etter hver fjerde seilas. Dette forstås slik at båten kan stryke sitt svakeste resultat etter 4 seilaser, sine to svakeste etter 8 seilaser osv. 

I serien for de øvrige klassene gjelder at dersom en båt seiler inntil 4 seilaser i vår- eller høstserien, skal alle resultatene medregnes. 


Dersom en båt seiler 5 seilaser vil båtens poeng for serien være dens totale poengsum, minus dens dårligste resultat. 

Hvis en serieseilas blir annullert, så teller første seilas i neste regatta som ikke er en serieseilas i klassen. 

Dersom det i en pokalregatta seiles 2 seilaser skal begge medregnes. Dersom 3 eller flere seilaser gjennomføres, skal båtens poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste resultat.

13    PREMIERING

I serien er det 1/3 dels premiering. Dersom vandrepremie er satt opp, gis den til den båten i hver klasse som har best sammenlagt poengsum. 

For øvrige regattaer gjelder 1/3-dels premiering i hver klasse, og vandrepremier til vinnerne i klasser der slike er satt opp. 

14    REDNINGSVEST / FLYTEPLAGG / SIKKERHET

Dersom signalflagg «Y» vises fra standplass eller følgebåt skal redningsvest bæres synlig av alle om bord. Der entypebåts klassevedtekter gir innskjerpelser utover dette, skal disse følges.

 

En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette arrangøren om dette så snart som mulig.

15    FORSIKRING

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.


TILLEGG FOR TUR OG HAVSEILERE

A    SIKKERHETSBESTEMMELSER

Tur og havseilerklassene er normalt underlagt RSF sikkerhetsbestemmelser, kategori 4.

I seilaser hvor lengre banealternativer blir brukt, skal disse alltid på forhånd henføres til passende sikkerhetskategori. 

B     HANDIKAP / RYS

Båter som har målebrev fra NOR-Rating benytter handicap fra dette. For båter som ikke har målebrev, og som står oppført i NOR-Ratingtabellen benyttes dette handikaptallet, forutsatt at båten ikke avviker fra grunnstandard og sammenliknbare seilstørrelser. Båter som avviker fra båter i tabellen vil få sitt handikaptall fastsatt av Sportskomiteen i RSF. (SRS tabellens handicaptall dividert med 1,1  kan også danne utgangspunkt for slike båter. De som er uenige i dette må skaffe seg målebrev fra NOR-Rating.)

Endring av handikap fra det som båten normalt bruker skal meddeles arrangøren for regattaen før første start. Denne mulighet til endring av måltallet gjelder ikke i løpet av en serie.

C    BESETNINGENS STØRRELSE

I entypeklasser gjelder klassens bestemmelser.        

D    SIKKERHETSKONTROLL

Arrangøren kan når de ønsker det, foreta sikkerhetskontroll på en enkelt båt eller alle deltagende båter, dersom det foreligger mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Arrangøren kan også forlange egenerklæring med sjekkliste vedrørende sikkerhetsutstyr.

Alvorlig brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre startforbud eller protest med etterfølgende diskvalifisering. Ved mindre alvorlige brudd kan protestkomiteen vurdere straff som tillegg av tid og nedsatt plass på resultatlisten.

E    KLASSER

Det seiles i 2 klasser; Havseilere med spinnaker og Havseilere uten spinnaker. Entypebåter som har egen klasse i Risør defineres ikke som Tur & Havseiler. TILLEGG: ARBITRATIONPROSEDYRE


1. Introduksjon 

1.1 Dette tillegget gjelder fordi seilingsbestemmelsene tilbyr arbitration som et alternativ til en vanlig protesthøring. 

1.2 Arbitration innebærer en raskere prosedyre og gir en lavere straff for brudd på regler som kvalifiserer for en arbitration. 


2. Avvise Arbitration 

Dersom noen av partene i en protest ikke ønsker at saken skal gå til arbitration, skal protesten høres ved en vanlig protesthøring. 


3. Godta Arbitration 

3.1 Dersom begge partene ønsker arbitration og begge er enige om; 

(a) å godta at protesten er gyldig; og 

(b) å akseptere arbitration avgjørelsen som endelig; og 

(c) at ingen vitner vil bli hørt i forbindelse med arbitration; og 

(d) at spørsmål fra partenes side vil bli begrenset til spørsmål som er nødvendige for å kunne 

etablere de grunnleggende kjensgjerningene. 

er arbitration å anse som godtatt av begge partene.

3.2 Dersom en part i høringen bekrefter overfor protestkomiteen at han/hun ikke ønsker å være tilstede ved høringen, skal dette ansees som at parten har godtatt arbitration. 


4. Arbitration Prosedyrer 

4.1 En dommer vil lede arbitration. 

4.2 Dommeren vil høre vitnemål fra partene og deretter gi en av følgende avgjørelser: 

(a) Ingen båt brøt noen regel; eller 

(b) En av eller begge båtene brøt en regel i Del 2 og vil få en Arbitration Straff, eller 

(c) Saken vil bli sendt tilbake til en protesthøring. 


5. Arbitration Straff 

5.1 En Arbitration Straff (ARB) vil være en poengstraff 35% (rundet opp til neste hele tall) av antall påmeldte båter i klassen. 

5.2 Hvis en poengstraff under dette systemet vil resultere i poeng som er dårligere enn DSQ, skal straffen gjøres tilsvarende poeng for DSQ. 

5.3 Poeng for andre båter skal ikke endres. 


6. Protest Høringer 

6.1 Hvis dommeren som leder arbitration sender saken tilbake til høring av protestkomiteen, eller hvis protestkomiteen initierer en gjenåpning av en arbitration, vil eventuell straff for et brudd på en regel i Del 2 fremdeles være en Arbitration Straff. 

6.2 En part i en arbitration kan ikke be om en gjenåpning. 

6.3 Dersom en arbitration går til en protesthøring under bestemmelse 6.1 kan en av, eller 

begge, dommerne fra arbitration være medlemmer i panelet som hører saken.Levert av IdrettenOnline