GENERELLE SEILINGSBESTEMMELSER FOR LOKALE REGATTAER I 

RISØR SEILFORENING

 

(Sist endret 09.02.2022)

1        REGLER

Regattaene vil være underlagt Kappseilingsreglene (KSR) med NSFs tillegg, klassereglene for de aktuelle klassene og disse seilingsbestemmelsene.

2        REGISTRERING / PÅMELDING / RETT TIL Å STARTE / KLASSER

Båter som er i startområdet de siste 10 min. før start og som viser at de har til hensikt å kappseile registreres som påmeldt.

Starttillatelse har man, når båtens eier/skipper er medlem av seilforening tilsluttet NSF.  

Eventuell startkontingent blir innkrevd etterskuddsvis av kasserer.

Man seiler i juniorklassen ut det året man fyller 18 år.

3        ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE

Endringer i disse bestemmelsene vil bli gjort kjent ved oppslag på RSF`s hjemmeside.

4        TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

Programmet for kappseilasene står i Terminlista. Endringer fra dette vil bli slått opp på hjemmesiden og kan bli annonsert i Facebook / lokalavisa.

Når flere enn en kappseilas vil bli seilt på samme dag, vil varselsignalet til hver etterfølgende kappseilas bli gitt så snart som praktisk mulig.

5        KLASSEFLAGG

KLASSE

KLASSEFLAGG

KLASSEFLAGG

 

Tur og havseilere

 

Signalflagg ”D” (Gult- blått-gult)

 

12,5 m2 krysser

 

Signalflagg ”F” (Hvitt-rødt)

 

5,5 mR

 

Signalflagg ”E”. (Rødt-blått)

 

Sportsbåter

 

Signalflagg ”J”. (Blått-hvitt-blått)

 

A-jolle

 

Signalflagg ”K”. (Gult-blått)

 

RS Feva

 

Signalflagg ”O”. (Gult-rødt)

 

Eventuelle andre klasser får beskjed om klasseflagg fra startplass. Ovennevnte fordeling av klasseflagg er ikke nødvendigvis startrekkefølgen.

6      BANEOMRÅDER, MERKER, START- OG MÅLLINJER OG LØP

BANEOMRÅDE 1

Startsted i baneområde 1 er Kastellet og Buvika. Det seiles på faste og utlagte rundingsmerker som er tildelt siffer, og er angitt i «Seilløpskart 2022». Start- og mållinje er som regel mellom ytre utlagte bøye (merke 0) og flaggstang på land. Eventuell bøye ved land markerer indre begrensingsmerke, og er ikke del av start / mållinja.

Løpet vil bli vist fra startplass, senest 5 min før de respektive startene, ved tallkombinasjoner og angivelse av styrbord (S) eller babord (B) for runding av bøyene/merkene.

Båtene skal seile slik at en snor som representerte deres kjølvann fra den starter og til den fullfører ville, hvis den ble strammet til, passere hvert merke på dets bestemte side og berøre hvert rundingsmerke. Unntatt fra dette er dersom 0 inngår i løpet når båtene skal passere Kastellet fra nord mot sør, eller omvendt. Da skal startlinjen passeres slik at løpet eventuelt kan avkortes ved passeringen. Eventuell avkorting vil bli signalisert iht pkt 8 i disse bestemmelsene.  

 

BANEOMRÅDE 2

Baneområde 2 er Østerfjorden. Det seiles da på faste merker / bøyer som legges ut. Start- og mållinje og løp vil bli oppgitt før start.

 

Det er ingen begrensninger i baneområdene.

7        STARTEN

Kappseilasene startes ved å bruke regel 26. Klassene starter med 5 minutters mellomrom og startrekkefølgen opplyses fra startplass. For regattaer etter «Gundermetoden» gjelder eget oppsett som deles ut før start.

 

Individuell tilbakekalling skjer etter regel 29.1. Signalflagg ”X” settes, samtidig med ett lydsignal. Flagget fjernes når alle båtene har startet korrekt eller etter høyst 4 min.

 

Generell tilbakekalling skjer etter regel 29.2. Signalflagg «Første likhetstegn» settes, samtidig med to lydsignal. 

Signalflagg  «Første likhetstegn» fjernes samtidig som det gis lydsignal 1 min. før nytt klarsignal. Ved generell tilbakekalling forskyves samtlige senere starter.

 

NB! Båter som starter for tidlig er selv ansvarlig for å gå tilbake til korrekt start.

8        ENDRING AV LØPET ETTER START / AVKORTING

Endring av løp kan foretas. Avkortning av løpet skjer ved regel 32. Dersom løpet skal avkortes, vises signalflagget «S» sammen med 2 lydsignal på standplass eller en følgebåt. Båtene skal da fullføre, i retning av kursen fra forrige merke, mellom det nærliggende merket og stangen som viser dette flagget. Dersom løpet avkortes ved Kastellet er mållinjen mellom flaggstang på land og nærmeste øy siktet gjennom ytre utlagte bøye (merke 0).

9        STRAFFESYSTEM

For alle klasser er KSR 44.2 endret slik at totørnstraff erstattes med en vending inkludert en stagvending og en jibb.

Dersom en båt berører et merke kan den ta en straff ved umiddelbart å foreta en vending inkludert en stagvending og en jibb.

10      MAKSIMALTID

I serieseilaser er maksimaltiden 2 timer for første båt som fullfører.

I andre seilaser under 6 nm. er maksimaltiden 2,5 timer for første båt som fullfører.

I andre seilaser over 6 nm. er maksimaltiden 30 min. pr. nautisk mil for første båt som fullfører.

Båter i entypeklasser som ikke går i mål innen 30 minutter etter den første båten i klassen som har seilt løpet og gått i mål noteres som DNF (fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.

For Tur & Havseilerklassen må arrangørene ta hensyn til ulike handikaptall for de deltakende båtene.

11      PROTESTER, MEKLING OG SØKNADER OM GODTGJØRING

Båter som har til hensikt å protestere skal tilkjennegi dette til arrangøren ved målgang og et rødt flagg skal føres i henhold til KSR 61.1.(a).

Protestskjemaer fås hos arrangøren / starteren og skal leveres til arrangøren senest 1 time etter at siste båt i klassen har gått i mål. Protesthøring vil bli gjennomført så snart som mulig etter seilasen. 

Appendiks T «Mekling» gjelder.

Dersom mekling ikke kan gjennomføres sendes protesten videre til en protesthøring. Dersom denne ikke kan gjennomføres umiddelbart, vil innkalling til høring bli slått opp på hjemmesiden. Partene i protesten og vitner vil bli forsøkt varslet individuelt i tillegg til oppslaget. Alle seilere plikter selv å forvisse seg om at det ikke foreligger protest mot dem, eller om de er ført opp som vitner. 

Tidsfristen for levering av søknad om godtgjøring er 1 time etter at siste båt i klassen gikk i mål. Dette endrer KSR 62.2.

12      POENGBEREGNING / RESULTATLISTER / ANNULLERING

I 12,5 kvm Krysser og 5,5 MR kan det være inntil 2 rormenn for en og samme båt i løpet av vår- eller høstserien.

I jolleklassene føres mannskapet for hver enkelt båt.

For de øvrige klassene er det eier/skipper som er ombord i den enkelte båt som fremkommer på resultatlistene i serieseilasene.

I serien for joller kan båtene stryke en seilas etter hver fjerde seilas. Dette forstås slik at båten kan stryke sitt svakeste resultat etter 4 seilaser, sine to svakeste etter 8 seilaser osv.

I serien for de øvrige klassene gjelder at dersom en båt seiler inntil 4 seilaser i vår- eller høstserien, skal alle resultatene medregnes.

Dersom en båt seiler 5 eller flere seilaser vil båtens poeng for serien være dens totale poengsum, minus dens dårligste resultat.

Hvis en serieseilas blir annullert, så teller første seilas i neste regatta som ikke er en serieseilas i klassen.

Dersom det i en pokalregatta seiles 2 seilaser skal begge medregnes. Dersom 3 eller flere seilaser gjennomføres, skal båtens poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste resultat.

Regel A 5.3 gjelder.

Dersom mannskapet i en båt må arrangere en serieseilas, skal denne båten få poeng som gjennomsnittet av sine plasseringer i de seilasene den fullførte i serien.

 

13      PREMIERING

I serien er det 1/3 dels premiering. Dersom vandrepremie er satt opp, gis den til den båten i hver klasse som har best sammenlagt poengsum. Dersom likhet telles antall førsteplasser, andreplasser osv. Båt med beste plasseringer vinner. Dersom fortsatt likhet vinner båt med beste plassering i den siste seilasen der begge deltok.

For øvrige regattaer gjelder 1/3-dels premiering i hver klasse, og vandrepremier til vinnerne i klasser der slike er satt opp.

14      REDNINGSVEST / FLYTEPLAGG / SIKKERHET

Dersom signalflagg «Y» vises fra standplass eller følgebåt skal redningsvest bæres synlig av alle om bord. Der entypebåts klassevedtekter gir innskjerpelser utover dette, skal disse følges.

 

En båt som trekker seg fra en seilas skal underrette arrangøren om dette så snart som mulig.

15      FORSIKRING

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.

 

         16      SIKKERHETSFORSKRIFT

Alle deltakende båter er underlagt sikkerhetsforskrift i Tillegg 1.

 

       17     ANSVARSFRASKRIVELSE

Regel 3: ‘Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er dens alene.’  

 

Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

 

TILLEGG FOR TUR OG HAVSEILERE

A       HANDIKAP / RYS

Båter som har målebrev fra NOR-Rating benytter handicap fra dette. For båter som ikke har målebrev, og som står oppført i NOR-Ratingtabellen benyttes dette handikaptallet, forutsatt at båten ikke avviker fra grunnstandard og sammenliknbare seilstørrelser. Båter som avviker fra båter i tabellen vil få sitt handikaptall fastsatt av Sportskomiteen i RSF. (SRS tabellens handicaptall dividert med 1,1 kan også danne utgangspunkt for slike båter. De som er uenige i dette må skaffe seg målebrev fra NOR-Rating.)

Endring av handikap fra det som båten normalt bruker skal meddeles arrangøren for regattaen før første start. Denne mulighet til endring av måltallet gjelder ikke i løpet av en serie.

B       KLASSER

Det seiles i 2 klasser; Havseilere med spinnaker og Havseilere uten spinnaker. Entypebåter som har egen klasse i Risør defineres ikke som Tur & Havseiler.

 

 

Tillegg 1

 

Enkel sikkerhetsforskrift for kappseiling

Gjelder kappseiling ved dagslys i skjermede farvann.

Norsk utgave av OSR Appendiks B

Ansvar om bord

Ansvaret for å delta eller fortsette i en kappseilas har båten alene. Den ansvarlige om bord

(skipper) skal forsikre seg om at båten er sjødyktig og har besetning med tilstrekkelig evne til å

mestre dårlig vær. Ansvarlig om bord skal også peke ut en som kan overta ansvaret hvis det blir

nødvendig.

Vanntett

Alle båtens åpninger skal raskt kunne lukkes og sikres. Kjølkasser eller lignende skal ikke være åpen

mot båtens indre, eventuelt med unntak av en vanntett vedlikeholds-luke over vannlinjen.

Unntatt er eldre båter som i sin originale konstruksjon ikke tilfredsstiller dette kravet.

Utrustning

Om bord i alle båter skal det være:

  • Robust bøtte på rundt 9 liter, med line
  • Kompass
  • Anker
  • Kniv, lett tilgjengelig fra cockpit
  • Flytevest til hver person
  •  

I tur og havseilbåter skal det i tillegg være: 

  • Redningsbøye 
  • Redningsline, 15 – 25 m lang
  • Brannslukningsapparat (dersom elektrisk anlegg / motor)

 

All påkrevd sikkerhetsutrustning skal fungere etter hensikten, være lett tilgjengelig og av en

størrelse og type som passer til båten.